JYSK EV ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞANA AİT KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1. GİRİŞ

JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi  (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) olarak, siz çalışanlarımızın (“Çalışan”) özel nitelikli olan ve özel nitelikli olmayan kişisel verilerini, İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenler ve iş ilişkisi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve başta yetkili kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşbu aydınlatma metni, Çalışan’a ait özel nitelikli ve özel nitelikli olmayan kişisel verilere dair işleme faaliyetleri hakkında Çalışan’ın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

1.1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Jysk Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.2. Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket, siz Çalışan’dan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69 A İç Kapı No: 132 Maltepe / İstanbul

Telefon : 02166065858

E-posta : kvkk@jysk.com

 

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Şirket, Çalışan’a ait kişisel verileri, aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir;

 

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İş yeri ve işin yönetimine ilişkin haklı ve meşru menfaatleri korumak,
 • 3. kişilere karşı hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çalışan’ın iş yeri kurallarına uyumu açısından kontrol ve denetimi sağlamak,
 • İş yeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak, 
 • İşveren’in ve İşveren’den hizmet alanların sırlarını korumak.

4. MEVZUAT GEREĞİ İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İlgili mevzuat uyarınca ve çalışma faaliyetlerimiz doğrultusunda aşağıda anılan veriler toplanmakta olup meydana gelecek ihtiyaçlar çerçevesinde başkaca veri toplama gerekliliğin doğması halinde aydınlatma metinleri aracılığıyla Çalışan’a bildirim yapılacaktır:

Özlük dosyası kapsamında;

 • İsim, soy isim,
 • Cinsiyet,
 • Medeni hal,
 • Elektronik posta adresi,
 • Doğum tarihi,
 • T.C. Kimlik numarası, 
 • Pozisyon ve unvan bilgisi,
 • Banka hesap bilgisi,
 • Eğitim durumu bilgileri,
 • Çalışma geçmişi ve detayları,
 • Fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı, ehliyeti, pasaportu veya ilgili mevzuat gereği geçerli olan diğer kimlik belgesi üzerindeki her türlü bilgi ile bunların fotokopileri ve/veya dijital ortama alınmış kopyaları,
 • Çalışan’ın adresi ile adres bilgisinin teyidi amacıyla alınmış olan ikametgâh belgesi ve/veya bunun dijital ortama alınmış kopyası,
 • Çalışan’ın ev ve cep telefon numaraları ve acil durumlarda ulaşılabilecek kişilere ait ad, soyad, yakınlık derecesi ile bu yakına ait iletişim bilgileri,
 • Kan grubu, 
 • Sağlık raporu,
 • İşe giriş ve işten çıkış bildirimleri ile SGK’ya sunulması gereken belgelerde yer alması gereken her türlü bilgi,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, 
 • Mesai kayıtları,
 • İzin kayıtları,
 • Her türlü ücret kayıtları, ücrete ek ödemelere ilişkin diğer kayıtlar,
 • Banka ve banka kartı bilgileri,
 • Araç bilgisi ve araç plaka bilgisi
 • Yapılacak ek ödemeler ve diğer sosyal yardımların yapılabilmesi için eşi, çocukları ile diğer bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait kayıtlar,
 • Sağlanan ek (yan) haklar nedeniyle (özel sağlık sigortası vb.) ilgili sigorta poliçesi ve benzeri nedenlerle Çalışan’dan temin edilecek diğer kayıtlar,
 • Çalışan’a karşı açılacak dava veya takipler ya da benzeri adli nedenlerle adli makamlarca istenecek bilgiler nedeniyle adli makamların bilgi isteklerine ilişkin kayıtlar ve bunlara verilecek cevaplar nedeniyle oluşacak kayıtlar,
 • Çalışan’ın sendikaya veya bir meslek örgütüne kaydının Şirketçe yapılmasının gerekmesi halinde ilgili sendika ve/veya meslek örgütüne üyelik, bunların aidatları gibi nedenlerle oluşacak kayıtlar,
 • Nafaka veya tazminat yükümlülükleri nedeniyle oluşabilecek kayıtlar,
 • 5651 Sayılı Yasa gereği tutulması zorunlu olan iç IP dağıtım logları ile buna ilişkin trafik verileri,
 • Sağlık ve İş mevzuatı kapsamında yapılacak mecburi raporlamalar gereği işlenecek kişisel veriler İşveren tarafından işlenmektedir. 

Bu kapsamda, söz konusu kişisel veriler, elektronik ve fiziki (basılı) ortamda, ilgili mevzuatın gerektirdiği süreler saklı kalmak üzere işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak ve iş kazası sebebiyle yetkili mercilere bildirim, vb. mevzuatın öngörmüş olduğu durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sigorta şirketleri ve diğer üçüncü kişilere aktarılacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

4.1. Çalışan’ın Açık Rızasına Gerek Olmadan Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller

Şirket, Çalışan’ın kişisel verilerini aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak açık rızaya gerek olmadan işlemektedir. 

 

 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan Çalışan’ın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 • Kişisel veri işleme faaliyetinin; Çalışan’ın taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin İşveren’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, Çalışan’ın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Çalışan’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İşveren’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

4.2. Çalışan’ın Açık Rızası ile Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller

Şirket, Çalışan’ın kişisel verilerini, işbu metnin “Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri” başlığı altında belirtilen durumlardan birinin söz konusu olmadığı hallerde, verilerin toplanmasından önce Çalışan’dan alacağı açık rıza kapsamında işleyebilecektir.

4.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çalışanların kan grubu vb. kişisel sağlık verileri, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler de dikkate alınmak suretiyle, özlük dosyası kapsamında ve acil durumlarda kullanılmak üzere işlenmektedir. 

Söz konusu özel nitelikli kişisel veriler muvafakatnamede belirtilmeyen veya mevzuatta açıkça düzenlenmeyen amaç ve şekilde işlenemez ve 3. kişilere aktarılamaz.

Mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel verinin açık rıza aranmaksızın işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı ya da Çalışan’ın açık rıza vermesi, verinin işlenmesi ve aktarımı sırasında İşveren’in, Çalışan’ın kişilik hakları ve meşru menfaatleri gözetmesine ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

4.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi

Çalışan’a ait özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişisel verinin işlenmesine uygun sistemler aracılığıyla işlenir ve işlenme amacına uygun yerde kullanılır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Çalışan’ın kişisel verileri, Şirket tarafından, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere; tedarikçilere, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır. Çalışan’ın kişisel verileri, açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılmaz. KVKK’da ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan hukuka uygunluk halleri saklıdır.

6. ÇALIŞAN’IN KİŞİSEL VERİSİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Çalışan’ın KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki hakları aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talep edildiğinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

7. HAKLARLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI 

KVKK'nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket'e, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi yazılı olarak ilgili kişi başvuru formunun (başvuru formu bağlantı linki aşağıdadır) doldurulması suretiyle veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 • İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69 A İç Kapı No: 132 Maltepe / İstanbul adresine şahsen başvurarak,
 • İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69 A İç Kapı No: 132 Maltepe / İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
 • İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını kvkk@jysk.com e-posta adresine elektronik imzalı olarak,

iletebilirsiniz.

Çalışan, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Muvafakatname ile verdiği rızanın geri alınması da dahil olmak üzere, işbu metnin “Çalışan’ın Kişisel Verisi Üzerindeki Hakları” başlıklı maddesinde yer alan haklarını İnsan Kaynakları Departmanına başvurarak kullanabilecektir.

Çalışan, anılan haklar kapsamında yapacağı başvurusunda; dayandığı hakkı ve söz konusu hakka ilişkin talebini detaylı olarak olarak açıklamakla yükümlüdür.

Kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz, değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere ve eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

İlgili başvuru formuna ulaşmak için https://jysk.com.tr/kvkk

8. GEÇERLİLİK

İşbu Bilgilendirme Metni, Çalışan’ın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak düzenlenmiştir.

İşveren, işbu Bilgilendirme Metni’nin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen bilgilendirme metni Çalışan’a İşveren’in konuya ilişkin politika ve prosedürleri çerçevesinde duyurulur. İşbu bilgilendirme metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında yorumlanır.

JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi