Veri İşleme Sözleşmesi

 

Madde 1- Sözleşme Tarafları 

İşbu sözleşme (“Sözleşme”), Cevizli mah., Tugay yolu cad. No:69 Piazza Ofis Maltepe adresinde faaliyette bulunan JYSK (“Veri Sorumlusu”) ile ___________ adresinde faaliyette bulunan _________ (“Veri İşleten”) arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmektedir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu, Amacı ve Kapsamı 

İşbu sözleşme, Veri Sorumlusunun yürüttüğü ___ (satış/abonelik/reklam vs.) ____ hizmetlerine ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyenle paylaşılan ___ (iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, finansal bilgiler, reklam bilgileri vs.) ___ kategorilerindeki kişisel verilerin Veri İşleyen tarafından işlenmesi amacıyla kaydedilmiştir. 

Madde 3- Tanımlar

İşbu Sözleşmede metninde geçen; 

a) KVKK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

b) Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

c) Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Madde 4- Veri İşleme Amaç, Kapsam ve Vasıtalarını Bildirme Yükümlülüğü 

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaç, kapsam ve vasıtalarını belirlemek ve Veri İşleyene bildirmek yükümlüdür. Bunlarla ilgili değişiklik de Veri İşleyene bildirilecektir. 

Madde 5- Hukuka Uygun Veri İşleme Yükümlülüğü

Veri Sorumlusu, Veri İşleyene aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak KVKK’daki ilke, kural ve şartlara uygun olarak kişisel verileri işlemek ve özellikle KVKK’da belirlenen durumlarda ilgili kişilerin açık rızasını almakla yükümlüdür. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından Veri İşleyen sorumlu değildir. İfade edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili kişinin zararını Veri İşleyen tazmin etmişse, bu miktar Veri Sorumlusuna rücu edilebilir.

Veri İşleyenin Yükümlülükleri 

Madde 6- Hukuka Uygun Veri İşleme Yükümlülüğü

Veri İşleyen, işbu Sözleşme kapsamında kendisiyle paylaşılan kişisel verileri KVKK’da belirtilen tüm ilke, kural ve şartlar ile Veri Sorumlusunun belirlediği amaç, kapsam ve vasıtalara uygun olarak işleyecektir. 

Veri İşleyen, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla kendi şirketi bünyesinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Madde 7- Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 

Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla ISO 27001:2005 numaralı Bilgi Güveliği Yönetim Sistemi Standardına uygun şekilde gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

İlgili kişilerin veri güvenliği ihlali nedeniyle meydana gelen zararlarından Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen, KVKK m. 12/2 uyarınca müştereken sorumlu olacaktır.

Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verileri KVKK hükümlerine ve işbu Sözleşmeye aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük sözleşmenin sona ermesinden sonra veya veri işleyenin görevinden ayrılmasından sonra da devam edecektir. 

Veri İşleyen, işbu Sözleşme kapsamında kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu derhal Veri Sorumlusuna bildirir ve gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

Madde 8- Alt İşleme Yetkisi 

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin Veri İşleyen tarafından bizzat ifa edilmesi asıldır.

Veri İşleyenin Veri Sorumlusuna sunduğu gibi Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin kişisel verileri alt işleyene işletmesi gereken durumlarda Veri İşleyen, önceden Veri Sorumlusundan izin almak zorunda olup bu ilişkideki her türlü değişikliği derhal Veri Sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür.

Veri İşleyenin alt işleyenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içermesi gerekir. Veri İşleyen, alt işleyenlerin her türlü kusurundan Veri Sorumlusuna karşı alt işleyenle birlikte müteselsilen sorumludur. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla veri işleyenin kişisel verileri aralarında hizmet ilişkisi bulunan gerçek kişilerle paylaşması, alt işleme anlamına gelmeyecektir.

Madde 9- Verilerin İadesi ve Silinmesi

Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Sürelerin geçmesiyle yahut Veri Sorumlusunun talimatıyla Veri İşleyen, işlemeyi durdurmak suretiyle kişisel verileri Veri Sorumlusuna devredecek ve kendi sistemindeki asıl ve yedekleri geri dönüştürülemez şekilde silerek bunu bir denetim raporu ile Veri Sorumlusuna sunacaktır. Veri İşleyenin söz konusu verileri anonimleştirerek kullanma hakkı saklıdır.

Madde 10- Bilgi Verme Yükümlülüğü

Veri işleyen, kişisel verileri işlenen ilgili kişiler veya resmi makamlar tarafından kendisine yapılan başvuruları derhal yazılı şekilde Veri Sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür.

Ayrıca, KVKK m. 11 uyarınca yapılan başvuruyla ilgili olarak Veri Sorumlusunun kendisinden bilgi talep etmesi halinde Veri İşleyen, bu bilgiyi üç gün içerisinde Veri Sorumlusuyla paylaşmakla yükümlüdür.

Veri İşleyen, işbu Sözleşme konusu hizmete ilişkin işlemenin yerine getirilip getirilmediği ve işleme konusunda hangi yöntemlerin izlendiğiyle ilgili olarak Veri Sorumlusuna aylık periyodlar halinde rapor sunacaktır.

Çeşitli Hükümler

Madde 11- Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdiği zaman Veri İşleyen ve varsa alt işleyenler işbu Sözleşme kapsamında kendisiyle paylaşılan kişisel verileri Madde 9 uyarınca Veri Sorumlusuna iade ederek silecek ve bunu bir denetim raporu ile Veri Sorumlusuna sunacaktır. 

Madde 12- Sözleşme Süresi, Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları

İşbu Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 12 ay yürürlükte kalacak ve Sözleşmenin bitim tarihinden iki ay önceye kadar herhangi bir sözleşme fesih bildiriminde bulunulmaması halinde işbu Sözleşme 12 ay süreyle uzatılacaktır. 

Madde 13- Yürürlük 

İşbu sözleşme iki nüsha olarak imza edilerek ../../.. tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu adına                                                        Veri İşleyen Adına

(Ad- Soyad, Unvan, İmza)                                                        (Ad- Soyad, Unvan, İmza)