JYSK EV ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi (JYSK” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, JYSK tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Kişisel verilerinizin JYSK tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,  JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında https://jysk.com.tr/kvkk linki altında yer almaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, JYSK tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, JYSK iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere,  JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından https://jysk.com.tr/kvkk adresinde ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; Kanunun m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi adına mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması ve Kanunun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirkete iletebilirsiniz. Başvularınızı aynı zamanda JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle de Şirkete iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.