JYSK EV ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KVK BAŞVURU FORMU

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı düzenlenmiştir. Bu form, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca Şirket'e başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

2. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 • Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle Şirket’in CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NO: 69A İÇ KAPI NO: 132 MALTEPE / İSTANBUL adresine bizzat başvurulabilir. 

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını kvkk@jysk.come-posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilir.

 

 • Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi tarafındandoldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle Şirket’in CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NO: 69A İÇ KAPI NO: 132 MALTEPE / İSTANBUL adresine posta yoluyla başvurulabilir. 

İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını kvkk@jysk.com e-posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilir.

 

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Ekteki başvuru formu Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, başvurucuya ait KEP adresinden Veri Sorumlusu’na ait jysk@hes03.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilir. 

Ayrıca Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

3. BAŞVURU FORMU

3. BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

Uyruk: 

Türkiye 

Diğer: (lütfen belirtiniz) ……

TCKN:

veya

Pasaport No / Yabancı Kimlik No:

 

 

Adres:

 

 

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon No / Faks No:

 

 

ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZ

Şirket çalışanı/Eski çalışanı

Çalıştığı yıllar:

 

İş Başvurusu / 
Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Başvuru tarihi:

Başvurunun nereye yapıldığı ve

varsa ek açıklama:

İş Ortağı

Açıklama:

 

Müşteri

Açıklama:

İşyeri Ziyaretçisi

Tarih: 

İnternet Sitesi Platform Kullanıcısı

Tarih:

Diğer

Açıklama:

 

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

 

 1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
 3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 4. Kişisel verilerimin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
 5. Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 
 6. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)

 1. Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
 2. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)

AÇIKLAMALAR: 

6 veya 8 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi 

(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvurunun yapıldığı yöntem ile cevap verilecektir)

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum.

*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin ilgili kişi başvurusu yaparak kişisel verilere yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Tarih:

 

 

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

İmza (KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir):

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

JSYK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi